REGULAMIN KONKURSU JĘZYKOWY KALENDARZ ADWENTOWY PIKTUMI

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Przewidziany Regulaminem konkurs ma na celu rozwój umiejętności językowych uczestników w zakresie znajomości języka angielskiego.

2. Organizatorem Konkursu jest Piktumi (dalej: ,,Organizator”).

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 01.12.2020 i kończy 24.12.2020.

4. Informacje, zgłaszanie prac konkursowych, ogłoszenie wyników i kontaktowanie się z laureatami odbywa się na poprzez konto Piktumi na Instagramie Organizatora (dalej: „Serwis”) oraz poprzez pocztę elektroniczną (kontakt@piktumi.com). Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi na terenie Polski przepisami prawa.

5. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje:
a) „Strona Konkursowa” – podstrona w witrynie Organizatora dostępna pod adresem
https://www.piktumi.com/zpiktumipoangielsku

b) „Zadanie Konkursowe” – post lub relacja z zadaniem konkursowym opublikowany przez Organizatora w Serwisie bądź wysłany przez email.

7. Przed dokonaniem zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku niespełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazanych w Regulaminie – odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie.

8. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Organizator.

§ 2

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:

a) jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub członkiem rodziny,

b) posiada konto w Serwisie, a dane zawarte w profilu tej osoby są prawdziwe, zgodne z regulaminem Serwisu,

c) posiada profil w Serwisie,

d) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach Regulaminu w celu przeprowadzenia Konkursu i przyjęła do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursie, na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i przysługuje jej prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania,

e) nie posiada konta i profilu w Serwisie, ale subskrybuje newsletter Piktumi,

f) wzięcie udziału przez opublikowanie pracy we wskazanym dalej sposobie, jest jednocześnie potwierdzeniem zaakceptowania Regulaminu,

g) wykonała zadanie konkursowe wskazane w §3 ust. 1 zgodnie z Regulaminem.

2. Uczestnik może zapraszać do Konkursu swoich znajomych z Serwisu oraz może udostępniać swoje zgłoszenie z aplikacji konkursowej na swoich profilach społecznościowych.

§ 3

Zasady Konkursu #językowykalendarzadwentowypiktumi:
1. Zadaniem Uczestnika jest w dniach od 01.12. do 23.12.2020:

a) zapoznać się z treścią Regulaminu dostępnego na stronie konkursowej
https://www.piktumi.com/zpiktumipoangielsku

b) Wykonać zadanie konkursowe:

Zadanie polega na stworzeniu przy pomocy dowolnej techniki, autorskiej pracy zgodnej z tematem danego dnia – tematy publikowane codziennie przez Piktumi na profilu instagramowym, fanpage’u na Facebooku oraz przesyłane e-mailem (kontakt@piktumi.com)

Autorską prace, zgodną z tematem danego dnia, należy opublikować na Instagramie do północy z hashtagami #zpiktumipoangielsku #jezykowykalendarzpiktumi #piktumi.

2. Można publikować wiele prac, jeden uczestnik może dostać 3 (trzy) nagrody z dostępnych trzech nagród tygodnia.

3. Uczestnik publikujący pracę w Serwisie oznaczoną #zpiktumipoangielsku #jezykowykalendarzpiktumi #piktumi wyraża jednocześnie zgodę na:

a) przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia Konkursu na warunkach Regulaminu, w tym do wysyłki nagród i kontaktu z
Uczestnikiem, w razie przyznania mu tytułu zwycięzcy Konkursu,

b) dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody, opracowań materiału w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do umieszczenia Materiału na stronach i mediach społecznościowych Piktumi, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału,

c) publikację przez Organizatora na stronach internetowych: nazwy profilu użytkownika Instagram jeśli uczestnik zostanie laureatem konkursu.

4. Opublikowanie na swoim profilu Instagram z hashtagami #zpiktumipoangielsku #jezykowykalendarzpiktumi #piktumi jest akceptacją regulaminu i jednoczesnym zgłoszeniem swojej pracy do Konkursu.
Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a) posiada pełnię praw autorskich do Materiału,

b) Materiał nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw do wizerunku osób na nim przedstawionych,

c) wyraża zgodę na rozpowszechnianie i modyfikację Materiału w Witrynie Organizatora, na profilach społecznościowych Organizatora,

d) nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z rozpowszechnianiem i modyfikacją Materiału w Witrynie Organizatora, na profilach społecznościowych Organizatora.

e) udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej zgody na korzystanie z materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

1. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,

2. wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

3. Organizator oświadcza, że:

a) w przypadku wystąpienia uzasadnionych lub uprawdopodobnionych roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych albo praw autorskich poprzez publikację Materiału, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Materiału oraz dyskwalifikacji Uczestnika,

b) zastrzega sobie prawo do weryfikacji przesyłanego przez Uczestnika Materiału i zdyskwalifikowania Uczestnika w przypadku, gdy Materiał będzie zawierał treści niezgodne z tematyką Konkursu, naruszające prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne lub z jakichkolwiek powodów, które Organizator uzna za słuszne bez podania przyczyny.

4. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w § 3 powoduje dyskwalifikację takiego Uczestnika Konkursu.

5. Nagroda może zostać cofnięta jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości organizatora, bez podania przyczyny.

6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Każdy Uczestnik może zrezygnować z udziału w konkursie w każdym czasie do ogłoszenia wyników Konkursu, poprzez poinformowanie Organizatora o chęci zrezygnowania przesyłając odpowiednią informację drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@piktumi.com

§ 4

Rozwiązanie Konkursu

1. W dniach 8 grudnia, 14 grudnia i 24 grudnia 2020 będzie przyznawana jedna nagroda tygodnia.

2. Laureatów wyłoni Organizator, biorąc pod uwagę kreatywność, aktywność, zaangażowanie uczestnika oraz ilość wykonanych zadań.

3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez zwycięzców Konkursu postanowień Regulaminu, Nagroda przepada na rzecz Organizatora.

§ 5

Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie (dalej: „Nagrody”) są produkty elektroniczne: dostęp do Kursu na angielski – pakiet Economy (Piktumi) – nagroda pierwszego tygodnia, e-book Jak oswoić angielski. 100 wyrażeń, które przykleją Ci się do ucha – nagroda trzeciego tygodnia oraz jedna godzina konwersacji z Anną Matyją – nagroda drugiego tygodnia.

2. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

3. W celu realizacji prawa do Nagrody Zwycięzcy zobowiązani są przesłać Organizatorowi poprzez Serwis Instagram swoje imię i adres email w ciągu 3 dni od daty jego wyłonienia pod rygorem utraty tytułu Zwycięzcy i prawa do Nagrody.

4. Uczestnicy, którym została przyznana Nagroda, mają prawo zrzec się prawa do przyznanej im Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

5. Organizator wyśle do Zwycięzców Nagrodę elektronicznie w ciągu 14 dni od daty wyłonienia zwycięzców na adres mailowy przesłany w wiadomości, o której mowa w ust. 3 powyżej.

6. Zwycięzcy tracą prawo do Nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez nich dane osobowe okażą się nieprawdziwe.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane za zgodą Użytkownika w celu organizacji Konkursu, rozliczenia należności
publicznoprawnych oraz w celu wykonywania licencji, o której mowa w §3 ust. 5.

2. Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany, czy wspierany przez właściciela Serwisu. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu.

3. Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

4. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

6. W sprawach Konkursu można się kontaktować z Organizatorem:

a). za pośrednictwem wiadomości prywatnych na Instagramie
https://www.instagram.com/piktumi,

b). za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kontakt@piktumi.com

8. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.