Regulamin sklepu internetowego Piktumi

Spis treści:

1. Definicje

2. Postanowienia ogólne

3. Wymagania techniczne i treści bezprawne

4. Składanie i potwierdzenie zamówienia

5. Licencja niewyłączna

6. Miejsce i sposób składania reklamacji. Procedura rozpatrywania reklamacji

7. Prawo odstąpienia od umowy

8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Definicje

 1. Sprzedawca – Anna Matyja Piktumi Nowa Iwiczna 05-515, ul. Zimowa 51/1, NIP 8271912622, Regon: 146270798 zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Kontakt ze sprzedawcą pod adresem e-mail: kontakt@piktumi.com

 2. Towar – wszystko, co można pobrać na dysk komputera w formie książki elektronicznej (e-booki), prasy elektronicznej (e-prasa), książki audio (audiobooki), jak również kursy online, aplikacji na smartfona. Ustawa o prawach konsumenta definiuje treści cyfrowe jako dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

 3. Usługa będące przedmiotem świadczenia usług nabywanych za pośrednictwem sklepu internetowego: dostęp do internetowej platformy edukacyjnej, publikacje elektroniczne. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 4. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towaru do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym formy płatności.

 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Kurs online – opracowane przez sprzedawcę szkolenie z zakresu nauki języka angielskiego, prowadzone niestacjonarnie w określonym czasie, za pomocą wybranych przez Sprzedawcę narzędzi służących porozumiewaniu się na odległość.

 7. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu określający zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży towaru lub usługi za pośrednictwem sklepu internetowego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.

 8. Sklep – platforma internetowa prowadzona przez sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.piktumi.com w ramach której następuje sprzedaż towarów lub usług.

 9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze sklepu.

2. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny jest w domenie https://www.piktumi.com i jest prowadzony przez Sprzedawcę.

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania sprzedaży z klientem na odległość za pośrednictwem sklepu.

 3. Zamówienia można składać siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.

 4. Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 5. Klient dokonuje zakupu kursu online oraz towarów bez konieczności zakładania konta klienta. Warunkiem dokonania sprzedaży towaru lub usługi przez sprzedawcę jest zaakceptowanie przez klienta niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzani danych osobowych klienta dla celów realizacji umowy.

3. Wymagania techniczne i treści bezprawne

 1. Do korzystania ze sklepu, w tym przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień towaru, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome 30 lub nowsza, Opera 9 lub nowsza, Safari 5 lub nowsza, Internet Explorer 9.0 lub nowsza, Mozilla FireFox 30 lub nowsza.

 2. włączenie w przeglądarce apletów Java, JavaScript, Cookies

 3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),

 4. minimalne wymagania odnośnie systemu operacyjnego: Windowsa 95 lub nowszy, Linuks, Mac OS 9.

 1. O funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony sprzedawca informuje w opisie oferowanego produktu na stronie sklepu internetowego.

 2. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji sklepu internetowego w sposób zgodny z regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego oraz innych klientów.

 3. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.

4. Składanie i potwierdzenie zamówienia

1. W celu dokonania zakupu towaru lub usługi w sklepie internetowym należy:

 1. Wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk potwierdzający wybór.

 2. Opłacić zamówiony towar poprzez skorzystanie z dostępnej formy płatności PayU.

2. Potwierdzeniem przyjęcia i realizacji zamówienia jest uzyskanie przez Klienta dostępu do platformy, na której jest kurs online.

3. Do zawarcia umowy sprzedaży towaru dochodzi z chwilą opłacenia zamówionego Towaru.

5. Licencja niewyłączna

 1. Materiał udostępniany klientom w ramach sklepu internetowego stanowi własność Sprzedawcy i jest objęty ochroną wynikającą z ustawy o prawie autorski i prawach pokrewnych.

 2. Sprzedawca udziela klientom, którzy zakupili kurs online, ograniczonej na okres pół roku, licencji niewyłącznej, uprawniającej do korzystania z nagrań na platformie kursowej, wyłącznie na użytek własny związany bezpośrednio z korzystaniem z kursu online.

3. Dostęp do materiałów pdf kursu online jest nieograniczony w czasie.

6. Miejsce i sposób składania reklamacji. Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje mogą być składane pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy sprzedawcy lub przy wykorzystaniu wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik do Regulaminu.

 2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, określenia daty wystąpienia przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji, żądanie klienta oraz numer rachunku bankowego konsumenta, na które w razie uwzględnienia reklamacji dotyczącej wad fizycznych lub prawnych Towaru, sprzedawca zwróci cenę

 3. Termin rozpatrzenia reklamacji w razie w razie wymiany lub usunięcia wady albo obniżenia ceny z określeniem kwoty obniżenia wynosi czternaście (14) dni kalendarzowych licząc od daty jej złożenia. Jeżeli Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji w tym terminie, uważa się, że reklamację uznał.

 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację drogą korespondencji elektronicznej, wysłanej na adres e-mail reklamującego.

7. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów towaru. Odstąpienie od umowy nie przysługuje w przypadku zakupu produktu cyfrowego (kursy online, ebooka, innej treści cyfrowe), jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta. Za zgodę należy przyjąć zaakceptowanie niniejszego Regulaminu dokonaną w procesie zakupowym oraz opłacenie wybranego towaru.

 2. Termin na odstąpienia (poza produktami cyfrowymi) wynosi czternaście (14) dni kalendarzowych licząc do daty doręczenia towaru lub zawarcia umowy o świadczenie usług. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 4. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

 5. Skutki odstąpienia od Umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności,

 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 1. świadczenie Usługi, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 4. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 7. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń przed stałym sądem polubownym sądzie konsumenckim przy wojewódzkich inspektoratach, o których mowa art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej, wstępując z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji u działania sądu polubownego określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 20001r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów konsumenckich. Informacje o procedurach, sposobach dostępu i wykazach sądów konsumenckich są dostępne na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

Postępowanie przed takim sądem jest każdorazowo dobrowolne, zarówno dla Konsumenta, jak i Sprzedawcy.

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 3. Spory wynikłe z zawartych umów będą rozstrzygane przez sądy powszechne, właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

9. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie procesu zamawiania jest Anna Anna Matyja Piktumi Nowa Iwiczna 05-515, ul. Zimowa 51/1, NIP 8271912622, Regon: 146270798, adres elektroniczny: kontakt@piktumi.com

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora są przetwarzane w celu:

 1. formularza kontaktu – przetwarzane są w celu korespondencji z Użytkownikiem i udzielenia mu odpowiedzi na przesłane pytanie,

 2. formularza newslettera – przetwarzane są w celu wysyłania newslettera oraz informowania o bieżących ofertach, promocjach Administratora,

 3. formularz zapisy na kurs – przetwarzane są w celu realizacji umowy oraz dostarczenie zakupionego produktu, wystawienia i przesłania faktury VAT lub innego dokumentu potwierdzającego dokonany zakup.

 1. Odbiorcami danych osobowych Klientów sklepu internetowego są:

 1. firma hostingowej ZENBOX Sp. z o.o. ul. ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa, NIP PL 9492191021 REGON: 24288855800000 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

 2. MailerLite UAB, Paupio g.28, Vilnius 11341, Litwa – w celu wysyłania newslettera z ofertami handlowymi,

4. Klient ma prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 3. przenoszenia danych,

 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,

 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

5. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą Klienta, a zgoda jest wyrażona przez włączenie odpowiedniej opcji w przeglądarce internetowej, z której aktualnie korzysta Klient.

6. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania ochrony danych osobowych oraz plików cookies są zamieszczone w zakładce „polityka prywatności”.

10. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 3. Załączniki:

 1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

  Do pobrania:

 2. Formularz odstąpienia – wzór

 3. Formularz reklamacji – wzór

Załącznik nr 1 Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia jej zawarcia.

 2. Do zachowania terminu do odstąpienia niezbędne jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jednak konsumentowi nie przysługuje odstąpienie od umowy sprzedaży produktu cyfrowego w sytuacji, gdy wyraził zgodę na realizację umowy przez Sprzedawcę.

 3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia. Oświadczenie może być złożone w dowolnej formie, np. poprzez oświadczenie wysłane na adres poczty elektronicznej: piktumi@gmail.com 

 4. Konsument może wykorzystać wzór oświadczenia, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 5. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie takiego oświadczenia.

 6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności.

 7. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Jeśli przyjęty sposób zapłaty będzie utrudniony lub niemożliwy, Sprzedawca skontaktuje się z Konsumentem w celu uzgodnienia innego sposobu zwrotu, co nie będzie wiązać się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.